Welkom op de website van PvdA Heiloo

Voor vragen en opmerkingen kunt u een E-mail sturen naar: pvdaheiloo@gmail.com


Algemene politieke beschouwingen op de Kadernota 2018

9 juli 2017

PvdA visie op kaderbrief 2018.     In de kaderbrief staat in het voorwoord: “kijkend naar het collegeprogramma, dat voor een groot deel reeds gerealiseerd is en of in de steigers staat, zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet”. Dit vertrouwen heeft de PvdA niet. De cijfers geven de financiële kaders voor 4 jaar aan

lees verder »

Ontwaakt! Verworpenen der Aarde

18 februari 2017

Aldus de eerste regel van de Internationale. Een zinsnede die heden ten dage actueel is gezien de groeiende onvrede bij een deel van de samenleving. Het zou zelfs de slogan kunnen zijn van diverse populistische groeperingen die op de onvrede inspelen, hoewel ik betwijfel of deze groeperingen gelinkt willen worden aan de Internationale. De opkomst

lees verder »

Koers van de partij

18 februari 2017

Een deel van de leden van de afdeling Heiloo zijn op 3 december jl. bijeen geweest om te discussiëren over de toekomst van onze partij. Onderstaand is een samenvatting van deze discussie.   Koers van de partij: De aanwezige leden van de afdeling Heiloo vinden dat de partij haar oorspronkelijke doelgroep heeft verlaten en in

lees verder »

Code Oranje

18 december 2016

In het blad Binnenlands Bestuur van 2 december jl. staat een interessant artikel over Code Oranje. Op 26 oktober van dit jaar werd Code Oranje afgekondigd door een groep van enkele honderden burgemeesters, wethouders, ondernemers, raadsleden, wetenschappers en actieve burgers. De beweging stelt dat de democratie een grondig herontwerp verdient. De Kamerverkiezingen in maart 2017

lees verder »

Inlichtingenplicht college

24 november 2016

Artikel 169, lid 2, Gemeentewet bepaalt dat het college de gemeenteraad alle inlichtingen geeft die de raad nodig heeft voor het uitvoeren van zijn taak. In heel veel gemeenten is bij tijd en wijle discussie over de vraag hoever de inlichtingenplicht van het college strekt. Sommige gemeenten hebben nadere regels c.q. verordeningen opgesteld om aan

lees verder »

Algemene beschouwingen op de programmabegroting 2017

20 november 2016

Op 7 november jl. is in de gemeenteraad van Heiloo de programmabegroting 2017 behandeld. Voorafgaande aan de vaststelling van de begroting heeft iedere fractie de algemene beschouwingen op de begroting uitgesproken. Onderstaand vind u de bijdrage van de fractie van de PvdA. Algemeen Inhoudelijk is het lastig om een goed oordeel te geven op de

lees verder »

Politieke beschouwingen op de Kaderbrief 2017

6 juli 2016

Tijdens de raadsvergadering van 4 juli jl. heeft iedere politieke partij haar algemene beschouwingen uitgesproken over de Kaderbrief ter voorbereiding van de programmabegroting 2017. De fractie van de PvdA heeft onderstaande beschouwing uitgesproken. Inleiding De Kaderbrief van het college geeft een inkijk in de financiele kaders voor de komende vier jaar maar is helaas niet

lees verder »

Thema-avond over de toekomst van de sociale volkshuisvesting in Heiloo

21 maart 2016

De afdeling Heiloo organiseert op woensdag 13 april a.s. een thema-avond over de toekomst van de sociale volkshuisvesting in Heiloo. Aan de hand van een aantal inleidingen komen de volgende thema’s aan de orde: Wat betekent de nieuwe Wet doorstroming huurmarkt in het kader van de scheefgroei en doorstroming; Neemt Heiloo voldoende verantwoordelijkheid voor het

lees verder »

Vraagbaak Heiloo gaat per 1 februari a.s. van start

22 januari 2016

Wat is het? De Vraagbaak Heiloo is een initiatief van de PvdA Heiloo maar heeft er geen formele binding mee. De Vraagbaak wil inwoners van Heiloo ondersteunen in hun zoektocht in het woud van aanbieders en regels in een vrijwel gedigitaliseerde omgeving naar een adequate voorliggende voorziening of oplossing van hun zoektocht. Heiloo kent vele

lees verder »

PvdA dient Wob-verzoek in bij gemeente en provincie

22 januari 2016

De fractie van de PvdA heeft bij het college van de gemeente Heiloo en het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)ingediend. Beide verzoeken hebben betrekking op de financiële gegevens over de afslag A9. Bij de voorbereiding van de behandeling in de raadsvergadering van 7

lees verder »