Standpunten

Zoeken

Betere samenwerking met onze culturele instellingen en verenigingen

PvdA Heiloo vindt dat de gemeente Heiloo het huidige kortetermijnbezuinigingsbeleid moet terugdraaien. Er moet beter worden samengewerkt met culturele instellingen en verenigingen en met meer waardering voor de vrijwilligers.

Lees verder

De gemeente moet zorgvuldiger met gemeenschapsgeld omgaan 

Heiloo geeft al 25 jaar structureel meer uit dan er binnenkomt. In de voorbije jaren is meer dan € 50 miljoen aan schulden opgebouwd. Grootschalige grondaankopen en investeringen die geen winsten opleverden zijn daar debet aan. Hierdoor rust nu al ruim tweeduizend euro op iedere burger aan gemeentelijk krediet! Tekorten op de begroting zijn van jaar tot jaar gedekt door eenmalige meevallers, door in te teren op de reserves en door nieuwe leningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

Lees verder

Heiloo heeft een goed verkeersplan nodig

De doorstroming van het verkeer binnen Heiloo is nu al een fors pijnpunt. Wij delen de zorgen van de bewoners van belangrijke verkeersaders dat de afwikkeling van het extra verkeer van de afslag A9 tot nog meer opstoppingen gaat leiden. Wij ervaren de inspraakprocedure over het laatste verkeersplan als een weg vol (val)kuilen en hobbels. De burgers zijn hierin te weinig serieus genomen. PvdA Heiloo dringt sterk aan op het vergroten van het draagvlak onder de inwoners.

Lees verder

Ons verkiezingsprogramma

In ons verkiezingsprogramma leest u over onze concrete plannen voor Heiloo.

Lees verder

Verbetering van de gemeentelijke zorg- en dienstverlening

Een kerntaak van de gemeente is de zorg voor en dienstverlening aan de inwoners. Dat geldt bijvoorbeeld voor alledaagse zaken die goed en efficiënt aan de gemeentebalie geregeld kunnen worden, het ondersteunen van culturele activiteiten, maar ook de zorg voor en ondersteuning van inwoners die het tijdelijk of langer moeilijk hebben. Wij vinden dat de gemeente Heiloo op het gebied van zorgtaken en dienstverlening veel meer kan doen voor haar inwoners. Geld besparen en overhouden op de uitvoering van deze taken, zoals in 2016 is gebeurd, mag niet meer voorkomen.

Lees verder

Zorg voor meer betaalbare woningen in Heiloo

Wonen, een goed onderdak hebben, is een basislevensbehoefte. Daarom is voor PvdA Heiloo wonen een kernpunt voor de komende raadsperiode. Er wordt in de komende jaren veel gebouwd in Heiloo. Maar hoe en bovenal voor wie? Wij willen dat voor de woningbouw goede en verantwoorde keuzes gemaakt worden en dat niet alleen gekeken zal worden naar datgene wat voor de kas van de gemeente Heiloo het meeste oplevert.

Lees verder