Door op 8 oktober 2010

Terugblik op de raadsvergadering van 4 oktober 2010

Maandag 4 oktober jl. was de eerste raadsvergadering na het zomerreces. De agenda bevatte niet veel bijzondere punten en de gedachte was dat we binnen een half uur wel weer buiten zouden staan. Dat pakte echter anders uit.

Het begon bij de aanpassing van het horecabeleid en aanpassing APV. In de commissie hadden alle partijen aangegeven zich met de voorstellen te kunnen verenigen. Te elfder ure kwam D66/GroenLinks met een amendement. Dit amendement hield in dat de burgemeester de bevoegdheid zou krijgen om ontheffing te verlenen van de verplichting van een portier in een horecagelegenheid. Wij hebben tegen dit amendement gestemd. De verplichting tot het hebben van een portier is ingevoerd na de vele overlastsituaties in het Stationscentrum. Dankzij ondermeer deze portiers is de overlast sterk afgenomen.

Door nu in de APV een mogelijkheid van ontheffing op te nemen zet je als overheid de deur weer op een kier naar de oude situatie en dat moeten we met zijn allen niet willen. Wij zijn er best van overtuigd dat de burgemeester niet lichtvaardig zal overgaan tot het verlenen van ontheffing. Maar als er een ontheffing wordt verleend kan dat weer tot overlastsituaties gaan leiden. Als je erg strenge criteria gaat aanleggen en dus eigenlijk nooit ontheffing gaat verlenen dan is de opgenomen mogelijkheid een “ dooie mus”. Dat moet je als overheid niet willen. Met uitzondering van PvdA en NCPN stemde iedereen met het amendement in.

Vervolgens kwam een motie van de VVD aan de orde waarbij het college werd verzocht om te proberen het MCA naar Heiloo te halen. Als vestigingsplaats was de noordoosthoek van de Oosterzijpolder bedacht. Na een hevige discussie werd de motie ingetrokken en komt de VVD met een bespreeknotitie naar de commissie OR om nog eens over de zaak te praten. Wij zijn voorstander van pogingen om het MCA naar Heiloo te halen. Of de genoemde locatie een geschikte locatie is valt te bezien. Vooral infrastructureel moeten er nogal wat oplossingen bedacht worden.

Tot slot kwam een motie, die mede door ons was ondertekend, met een opdracht voor het college om te onderzoeken of er in de leegkomende ruimten in het GGZ gebouw zorgplaatsen zouden kunnen worden gerealiseerd evenals de vraag om te onderzoeken of er maatschappelijke instellingen in de breedste zin van het woord ook naar GGZ zouden willen verhuizen. De motie werd niet omarmd door het college en na de toezegging van de portefeuillehouder om met een notitie naar de commissie MZ te komen werd de motie ingetrokken.

Cees Rootjes