Door Ko Hemminga op 2 januari 2014

Het PvdA verkiezingsprogramma 2014 “Heiloo groen en levendig”

Onder de titel “Heiloo groen en levendig” geeft de PvdA Heiloo de koers aan voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014.

Wij willen in Heiloo werken aan een solidaire samenleving waarin iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft en waarin iedereen de mogelijkheid heeft om vooruit te komen en iets van zijn leven te maken. Hierbij sluiten we niemand uit en dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten.

Wij leggen ons niet neer bij armoede en onrecht. Het is in onze geïndividualiseerde samenleving een opdracht voor de overheid om, samen met bewoners, solidariteit te organiseren. We willen geen samenleving waarin mensen langs elkaar heen leven, wij willen een samenleving waarin we mét elkaar leven.  Heiloo heeft van oudsher een sterke burgerkracht, eigen identiteit en vitaliteit. Dit wordt gekoesterd door de PvdA en komt ook als rode draad terug in onze volgende uitkomstpunten:

Heiloo zelfstandig.

In de komende raadsperiode geen discussie over herindeling. De gemeente gaat actief op zoek naar samenwerking met andere gemeenten, waarbij aard en schaal van die samenwerking bepalend zijn.

 Groene kwaliteit.

De groene aantrekkelijke  woonomgeving,  het visitekaartje van Heiloo, mag niet aan kwaliteit inboeten. Een efficiëntere organisatie van het groenonderhoud moet borg staan voor de gewenste kwaliteit. De PvdA wil de WNK meer betrekken in het onderhoud door een sociaal bestek en burgers kansen geven zelf aan de slag te gaan. Bij kappen van gemeentelijke bomen bij woningen wordt vooraf een kapvergunning aangevraagd.

 Levendig Heiloo.

Heiloo kenmerkt zich op sportgebied door een hoog voorzieningenniveau en een bloeiend verenigingsleven  De PvdA wil zich, zoals de afgelopen jaren voor bijvoorbeeld Double Stars en Dojo ’t Loo, zich met hart en ziel blijven inzetten om de sportvoorzieningen zoveel mogelijk op peil te houden. De huidige goede constructieve samenwerking met de Sportraad Heiloo vinden wij belangrijk. Het ondersteunen van ons sterke verenigingsleven en welzijns- voorzieningen zijn van groot belang voor de kwaliteit en identiteit van ons dorp.

De bibliotheek en muziekschool blijven behouden met meer nadruk op de educatieve aspecten. De gemeentelijke subsidiering moet hierop worden gericht. Afstoten van maatschappelijk vastgoed met inachtneming van de gebruikers is bespreekbaar.

Veiligheid.

Wij betrekken wijkbewoners bij het veiligheidsbeleid. Niet alleen bij het maken van beleid maar ook bij de uitvoering ervan. Jaarlijks vragen we wijkbewoners welke problemen zij in hun wijk ervaren, hoe die moeten worden aangepakt en wat zij zelf hieraan kunnen doen. Elke wijk wordt gevolgd met een wijkveiligheidsmonitor.  Wij willen het  Stationsgebied en het marktplein bij ’t Loo autovrij maken waardoor er twee aantrekkelijke ontmoetingsplekken in het centrum van ons dorp ontstaan.

Zorg in nieuwe kaders.

Een goede basiszorg voor chronisch zieken en hulpbehoevende ouderen en jeugdzorg is dé gemeentetaak voor de komende jaren. Een goed uitgerust Wmo-loket en de ondersteuning van mantelzorgers zijn van groot belang.  Dit gaat wijkgericht en één aanspreekpunt voor alle zorg per gezin. Stimulering van mantelzorg, vrijwilligerswerk maar ook de inzet van sociale wijkteams moeten zorgen dat ouderen op een verantwoorde wijze een sociaal aanvaardbaar leven kunnen hebben. Een goede inventarisatie van de vraag per gezin met een zorgvraag is de basis. Er worden voldoende levensloopbestendige woningen gebouwd. Ook kleinschalige woonvormen horen daarbij. De PvdA wil stimuleren en in regelgeving faciliteren dat aanleunwoningen met een zorg doel ook bij particuliere woningen gebouwd kunnen worden. De decentralisatie van de AWBZ gebruiken we om zorg en welzijn meer aan elkaar te verbinden. We gaan steeds uit van eigen kracht, netwerk, familie, buurt en professionele hulp. Preventie wordt beloond. Er komt een toegankelijkheidsprogramma. Minder regels, meer direct contact met degene die zorg vraagt. We kijken niet alleen naar zorgvragen, maar ook naar eenzaamheid en bijvoorbeeld wat iemand zelf te bieden heeft. In de woonwijken worden uit voorzorg géén zendmasten bijgeplaatst.

Bereikbaarheid.

Het verbeteren van de bereikbaarheid van Heiloo . De afslag A9 zal snel gerealiseerd moeten worden evenals de spoorwegtunnel Vennewaterslaan.  Meer wijkontsluitingswegen moeten een maximum snelheid van 30 km krijgen zoals nu de Stationsweg en Kerkelaan.

Het actief lobbyen bij NS en Ministerie van I&M om de positie van het station in Heiloo minimaal te behouden en maximaal te versterken.

De gemeente moet zich inzetten om de snelle, directe treinverbinding met Leiden en Den Haag te herstellen. Het beleid ten aanzien van snelheid remmende maatregelen moet worden herijkt.

 Financiën.

Het op orde brengen van de gemeentefinanciën is noodzakelijk om het goede van onze gemeente te handhaven.  Bezuinigingen zijn onontkoombaar. De gemeente zal eerst in eigen huis moeten bezuinigen en er zal een kerntakendiscussie gevoerd moeten worden. Lastenverzwaring is in de ogen van de PvdA alleen gerechtvaardigd als de bezuinigingsmogelijkheden zijn uitgeput en er een belangrijk concreet doel mee wordt bekostigd. De PvdA gaat behoedzaam om met de beschikbare overheidsmiddelen. Wij beheren die alsof het om ons eigen geld gaat. Dit doen wij door een sterke budgetdiscipline en sturen op gestelde doelen op basis van vooraf beschikbaar gestelde middelen. We zijn terughoudend met betrekking tot het aangaan van risico’s.

Verantwoording  door helder te verwoorden wat is bereikt, hoe en met inzet van welke middelen. Kortom, transparantie vooraf en achteraf.

Natuur en Milieu.

Steeds meer mensen en bedrijven zijn zich bewust van het belang van duurzaamheid. Onze ambities zijn hoog. Lokaal en regionaal milieubeleid is noodzakelijk om deze ambitie te realiseren en onze omgeving schoon en gezond te houden. Hierbij is het noodzaak dat iedereen binnen de gemeente en regio zich hiervoor inzet. De gemeente geeft het goede voorbeeld en stimuleert bedrijven en inwoners op verschillende manieren hun steentje bij te dragen aan een duurzaam Heiloo

In de komende raadsperiode dient de Nota dierenwelzijn met betrokken partijen te worden geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Werk en inkomen.

Werk geeft zelfrespect, brengt zelfstandigheid mee en is de aanjager van integratie en participatie. Daarom moeten we zoveel mogelijk inwoners aan werk helpen; juist in deze tijd. Maar wel goed werk met een loon volgens de CAO en betrokkenheid bij het eigen bedrijf. Andersom verwachten we van het bedrijf betrokkenheid bij werknemers en de lokale samenleving.  We spannen ons, samen met ondernemers, extra in om jeugdwerkloosheid te verminderen en te voorkomen.  Werkzoekenden proberen we zo snel mogelijk bij een werkgever te krijgen. Als dat niet kan zoeken we naar andere activiteiten. Voor iedereen die geen werk heeft is er het vangnet van de bijstand. De PvdA verwacht wel dat iedereen actief blijft, bijvoorbeeld met stages of door het doen van onbetaald werk of het volgen van scholing. De regels voor aanbestedingen worden zo toegepast dat het voor lokale ondernemers aantrekkelijk is om in te schrijven op aanbestedingen.

Bekijk hier het gehele verkiezingsplan:
Verkiezingsprogramma PvdA Heiloo

Stem sociaal, stem PvdA Heiloo.

 

Ko Hemminga.

Ko Hemminga

Ko Hemminga

Geboren in de Amsterdamse Jordaan en via Alkmaar, inmiddels al 33 jaar verknocht aan Heiloo. Getrouwd met Lily de Wit en 3 kinderen zien groeien en opbloeien in ons mooie dorp. Als oudste zoon van een rechercheur ‘Bureau Warmoesstraat’, liefdevol maar ook streng opgevoed met de kernwaarden: respectvol, rechtvaardigheid, eerlijk met elkaar omgaan en verbondenheid met

Meer over Ko Hemminga