9 december 2015

Afslag A9

In een drukbezochte raadsvergadering op 7 december jl. is door coalitiepartijen Heiloo’2000, CDA en VVD het groene licht gegeven voor de verdere ontwikkeling van de afslag A9. De PvdA is op zich voorstander van een afslag A9 maar niet op basis van het voorstel zoals dat door het college aan de raad was voorgelegd. Op die basis vindt de PvdA het een onvolledig, onvoldragen en onverstandig besluit. Het voorstel van de PvdA om het onderwerp van de agenda te halen is helaas niet gehonoreerd. De onderbouwing van ons verzoek is als volgt:

Op 17 november heeft de PvdA per brief de voorzitter van de raad gevraagd inzicht te geven in de achterliggende financiële onderbouwing, specifiek de door de provincie opgestelde SSK begroting en/of de directiebegroting. Hierop is een gesprek met de meest twee betrokken ambtenaren gevolgd. Mondeling is er een toelichting gegeven op de risico’s maar er is geen volledig inzicht in de begroting verstrekt. Voor de PvdA is dit onvoldoende om een adequate afweging te maken. Feitelijke wordt hiermee in strijd met artikel 169, lid 2, Gemeentewet gehandeld. Ook heeft de PvdA meerdere malen gevraagd om aan de hand van alle huidige relevante gegevens een maatschappelijke kosten/baten analyse op te stellen. Hieraan is door het college ook geen gehoor gegeven.

Als volgend punt is het risico van het niet kunnen verhalen van de BTW aan de orde gesteld. Dit wordt pas helder wanneer er uitspraak is gedaan in een cassatiezaak bij de Hoge Raad. Bij een negatieve uitkomst is er voor Heiloo een extra kostenpost van € 600.000,00. De reactie van de Gedeputeerde op een brief van de wethouder over dit risico was niet mals en volstrekt helder en komt vrij vertaald neer op: “U was als wethouder nauw betrokken bij de vaststelling van de Overeenkomst Nieuwe Strandwal en moet niet zeuren als u een risico over het hoofd heeft gezien”.

Ook missen wij inzicht in de gevolgen van de verhoging van de financieringslast. De gemeente Heiloo heeft per 1 januari 2016 € 54.200.000,00 aan leningen lopen met de daarbij behorende kapitaallasten. De kosten van de afslag, nu geraamd op € 8.500.000,00, plus de indexeringskosten tot 2019 van ruim een half miljoen impliceren dus ruim € 9.000.000,00 aan voorfinanciering. Daarbij komen nog de structurele kosten van het wegenonderhoud voor ongeveer 2.8 kilometer extra en intensief bereden wegennet.

Het feit dat de gemeente Heiloo, financieel weinig vet op de botten heeft, roept de vraag op of deze investeringen wel goed verteerbaar zijn. Het is niet uitgesloten dat op termijn de lasten voor de burgers hierdoor moeten worden verhoogd en dat allemaal voor drie minuten tijdwinst als automobilist.

Ook is er de openstaande vraag van de provinciale fractie van de PvdA. Dit betreft het uitsluiten van mogelijk frauduleus handelen in de ontwikkeling van de afslag A9 door de in hoger beroep veroordeelde, ex VVD Gedeputeerde Hooijmaijers. In het integriteitsonderzoek “Schoon Schip” dat in opdracht van de provincie na de affaire Hooijmaijers is opgesteld, is de afslag A9 in relatie tot de aanzienlijke woningbouwopgave niet meegenomen. Kortom dit moet alsnog helder worden.

In het voorgestelde tracé is een fors knelpunt gelegen in de bypass om bij de rotonde naar de Boekelermeer via de Kanaalweg naar de Kennemerstraatweg te rijden. Deze route komt rechtstreeks uit op de nu al overbelaste Stationsweg en de kruising met de Breedelaan. Niet voor niets staan daar nu trouw de vrijwillige “Klaar-overs” om onze kinderen veilig naar en van de scholen te laten oversteken.

Extra autoverkeer op de Stationsweg, aansluitend op de Zeeweg naar Egmond aan Zee is zeer ongewenst. Zeker door de spoorwegovergang en met de komst van het “spoorboekloos” rijden zal deze nog veel vaker dicht zijn. Op een mooie stranddag moet je er niet aan denken tot welke enorme opstoppingen dit kan leiden.

Een gemiste kans is het ontbreken van een doorgaande fietsverbinding bij het viaduct bij de Lagelaan. Dit is een uitgelezen mogelijkheid om een hoogwaardige recreatieve fietsroute te maken naar het gebied met de extra natuurcompensatie en het stroomgebied van De Die als uitloper van de oer IJ. Er wordt wel in de plannen voor de afslag 16 hectare aan natuurcompensatie opgenomen maar de bereikbaarheid is vergeten.

Met een besluit om zo een afslag te ontwikkelen wordt wellicht een historische vergissing gemaakt die het karakter van Heiloo fundamenteel kan veranderen.