De gemeente moet zorgvuldiger met gemeenschapsgeld omgaan 

Heiloo geeft al 25 jaar structureel meer uit dan er binnenkomt. In de voorbije jaren is meer dan € 50 miljoen aan schulden opgebouwd. Grootschalige grondaankopen en investeringen die geen winsten opleverden zijn daar debet aan. Hierdoor rust nu al ruim tweeduizend euro op iedere burger aan gemeentelijk krediet! Tekorten op de begroting zijn van jaar tot jaar gedekt door eenmalige meevallers, door in te teren op de reserves en door nieuwe leningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

In de komende tijd moeten we rekening houden met de afgesproken bijdragen aan de A9-afslag, de financiering van de tunnel onder de Vennewatersweg, de kosten voor de aanleg van groenvoorzieningen in de nieuwe wijken en de uitgaven voor het oplossen van de verkeersknelpunten in bestaande wijken. Ook moet Heiloo fors bijdragen aan nieuwe IT-investeringen en andere, vaak tegenvallende uitgaven, in het BUCH-samenwerkingsverband. Al met al zal er minstens € 16 miljoen extra gefinancierd moeten worden, terwijl de inkomsten uit grondverkopen nog op gang moeten komen en allerminst zeker zijn. Juist nu het financieel moeilijke jaren worden met ingewikkelde keuzes is een sociaal beleid, gericht op de kwetsbare burgers, meer dat ooit nodig.

Hoe wil PvdA Heiloo de dreigende schuldenlast bestrijden?

  • 􏰀De gemeenteraad moet beter en sneller worden geïnformeerd bij financiële tegenvallers. Meer transparantie en minder geheimzinnigheid over de te verwachten kosten.
  • Geen nieuwe plannen maken en uitvoeren waarvan de financiering ongewis is.
  • 􏰀Meer helderheid over de kosten op onderdelen van de aanleg van de afslag A9 en de verwachte overschrijdingen daarvan.
  • 􏰀Minder afhankelijkheid van de grondverkopen. Daarvoor betere financiële spelregels afspreken en meer controles op de uitvoering.
  • 􏰀Afspraken maken dat tekorten en tegenvallers van het grondbedrijf en van de grondexploitatie niet worden afgewenteld op de gemeenteprogramma’s zorg, onderwijs, cultuur- en sportvoorzieningen.
  • 􏰀Alle (toekomstige) opbrengsten uit de verkopen van gronden moeten worden gebruikt om schulden te verlagen.
  • Het totaal van leningen is zorgelijk, want al gelijk aan het bedrag van de jaarlijkse uitgaven. De begrotingen van Heiloo moeten worden opgesteld op basis van realistische meerjarenplannen. De gemeente moet stoppen met van jaar tot jaar te leven, dan wel tegenvallers uit te smeren over 60 jaar!