Vragen PvdA over financiele risico’s aansluiting A9

12 januari 2018

De fractie heeft op 17 november jl. via de griffie een aantal vragen gesteld. Daarop is geen antwoord gekomen, wat voor de fractie aanleiding is om thans op grond van artikel 33 Reglement van Orde formele schriftelijke vragen te stellen:

  1. In het weekbericht d.d. 17 november jl. is de “Aansluiting A9 Heiloo-kwartaalrapportage Q2 2017″toegevoegd. Waarom is deze rapportage d.d. 19 november jl. niet voor de begrotingsbehandeling ingebracht maar pas twee maanden na de vaststelling door Gedeputeerde Staten?
  2. Is het aangegeven declaratieritme projectpartners als zodanig adequaat in de programmabegroting 2018 verwerkt?
  3. In artikel 1.2 en 5.2.4 van de kwartaalrapportage staat dat er een wijzigingsovereenkomst komt op de realisatieovereenkomst A9 zoals op 28 juni 2016 door de A9 portefeuillehouder A.N Dellemijn namens Heiloo is afgesloten. Hierin wordt vastgelegd dat de provincie alle projectkosten aan de gemeente Heiloo zal gaan factureren. Ook zal Heiloo voortaan vanuit deze rol zorgen dat de bijdrage van de partners en (de inzet van de eigen bijdrage) worden geïncasseerd, zodat de gemeente Heiloo de projectkosten kan betalen. Vanaf dit jaar zullen de bijdragen dus niet meer aan de provincie, maar aan de financieel opdrachtgever Heiloo worden overgemaakt. De provincie en de gemeente Heiloo treden de komende periode in overleg om dit nader af te stemmen en uit te voeren. Wat is de stand van zaken voor wat betreft de voortgang van deze wijzigingsovereenkomst? Wordt de gemeenteraad aangaande de inhoud van de overeenkomst vooraf gekend en welke financiële risico’s zijn hieraan voor de gemeente Heiloo verbonden?

Foto: Chris079 Flickr via Compfight cc