Door op 2 december 2010

Stelling: “Het plan Zuiderloo moet helemaal opnieuw ontwikkeld worden.”

De stelling van deze week in de Uitkijkpost is of het plan Zuiderloo al of niet helemaal opnieuw ontwikkeld moet worden. Wat mij bij het lezen van de beantwoording van de stelling opvalt is dat sommige partijen kiezen voor een nogal simplistische benadering die misschien in de eerste instantie erg sympathiek overkomt maar waarbij niet lijkt te zijn nagedacht over de financiële consequenties.Met betrekking tot de stelling over het Zuiderloo onderscheidt de PvdA fractie een 4-tal opties:

1. Het advies van de Welstandscommissie 1 op 1 overnemen; Heiloo is één van de weinige gemeenten die de Welstandscommissie, tegen de zin van de PvdA-fractie in, de bevoegdheid heeft gegeven om zich naast individuele bouwprojecten ook over stedenbouwkundige plannen uit te spreken. Nu de commissie negatief over het  Zuiderloo adviseert, blijkt hoezeer we ons daarmee in de voet hebben geschoten. De commissie beveelt aan ongeveer 300 woningen minder te bouwen. Als de gemeente dat overneemt, betekent dat voor onze burgers een geringere kans op een betaalbare woning én een aanzienlijke lagere opbrengst. Dat leidt bijna zeker tot een financieel debacle dat het best kan worden omschreven als “het Stationscentrum in het kwadraat” en  is voor onze fractie daarom onbespreekbaar.

2. Het Zuiderloo – conform de stelling – helemaal opnieuw ontwikkelen; Alle drie de oppositiepartijen zijn voorstander van het helemaal opnieuw ontwikkelen van het Zuiderloo. Gespierde taal die getuigt van een visie zou je in de eerste instantie denken. Indien je echter verder kijkt en onderzoekt wat hiervan de consequenties zijn dan kun je niet anders concluderen dat een dergelijke opvatting erg kortzichtig is en van weinig realiteitszin getuigt. Indien men er voor kiest om het Zuiderloo helemaal opnieuw te ontwikkelen dan moet er ook een nieuw bestemmingsplan voor het gebied worden vastgesteld. Nu hanteert de gemeente Heiloo al jaren een in onze ogen onverstandig grondbeleid dat inhoudt  om bij nieuwe grootschalige projecten eerst zelf alle grond op te kopen alvorens met bouwen te beginnen. Voor het Zuiderloo zijn zodoende al een groot aantal kavels in eigendom verworven en op de overige kavels  heeft de gemeente een voorkeursrecht voor aankoop – afgekort WVG*-  gevestigd. Het helemaal opnieuw uitwerken van het Zuiderloo betekent dat dit voorkeursrecht komt te vervallen en dat deze gedurende de komende 10 jaar niet wederom op dezelfde kavels mag worden gevestigd. Ondertussen blijft de gemeente wel in de maag zitten met een groot aantal lappen grond waar zij in principe niets mee kan doen maar waarover wel gewoon rente dient te worden betaald. Het behoeft geen toelichting dat een dergelijk doemscenario desastreus voor onze gemeente zal uitpakken en dat deze zal leiden tot een feitelijk faillissement van Heiloo.

3. Het advies van de Welstandscommissie gedeeltelijk overnemen;Het onderzoeken of we bepaalde elementen uit het Welstandsadvies kunnen overnemen, is wat de Pvda fractie betreft dan ook het meest voor de hand liggende alternatief. Wij schrappen minder dan de 300 woningen en de kwaliteit ervan neemt in vergelijking met het afgewezen plan toe. Zo komen we deels tegemoet aan de bezwaren van de Welstandscommissie en beperken we de financiële nadelen tot een maximum. Landelijk is namelijk gebleken dat veel mensen – die eigenlijk in verhouding naar hun inkomen in een te goedkoop huis wonen – maar wat graag bereid zijn om hun sociale huurwoning te verlaten mits daar tegenover een betaalbare kwalitatieve goede woning  staat.  Zodoende wordt de doorstroming vanuit de sociale huursector bevorderd en biedt het gedeeltelijk overnemen van het advies van de Welstandscommissie op die manier alsnog uitkomst aan een aantal van onze woningzoekenden.

4. Het advies van de Welstandscommissie negeren en het oorspronkelijke plan ongewijzigd uitvoeren; Als optie 3 onverhoopt uitwijst dat ook dit scenario financieel niet dekkend is en tot een onacceptabel groot verlies zal leiden dan kiest de PvdA-fractie ervoor het advies van de Welstandscommissie naast zich neer te leggen en het oorspronkelijke plan – hetzij met minimale aanpassingen – uit te voeren. Dan kunnen we ons bovendien afvragen of wij in Heiloo de taak van de Welstandscommissie niet moeten beperken tot – zoals alom gebruikelijk in Nederland – advisering over individuele bouwprojecten.

Samengevat kunnen we stellen dat de PvdA fractie bereid is om tegemoet te komen aan de eisen van de Welstandscommissie. Maar slechts tot een zekere prijs. Wij willen voorop stellen dat het uiteindelijke alternatief direct of indirect tegemoet moet komen aan de huidige vraag naar betaalbare woningen en dat het alternatief onszelf dan wel de komende generatie niet opzadelt met een verlies die het Stationscentrum doet verbleken.

*De Wet Voorkeursrecht Gemeenten is in het leven geroepen om te voorkomen dat marktpartijen grond zouden gaan opkopen zodra bekend zou worden dat een gemeente voornemens is om in een bepaald gebied woningbouw te realiseren. Bouwgrond is immers veel meer waard dan agrarische grond. De Wvg verbiedt de eigenaar een stuk grond waarop de Wvg is gevestigd in de eerste instantie aan iemand anders dan de gemeente te verkopen.