Door op 3 juni 2015

PvdA is tegen verloting sociale huurwoningen

De progressieve partijen in alle gemeenten in de regio Alkmaar zijn tegen een voorstel om 5% van de beschikbare sociale huurwoningen via loting te verdelen. De partijen vinden verloting van woningen onrechtvaardig. Door dit voorstel van de gezamenlijke colleges van B&W wordt een van de basisbehoeften van de mens (het hebben van een dak boven het hoofd) tot inzet van een loterij. Het voortdurende tekort aan betaalbare woningen voor meer dan veertienduizend woningzoekenden wordt “opgelost” door een wekelijks kansspel. Dat vinden wij onaanvaardbaar.

In elke gemeente in de regio Alkmaar wordt dit jaar een nieuwe, gelijkluidende huisvestingsverordening vastgesteld. Deze verordeningen zijn de basis voor de regionale distributie van sociale huurwoningen via de SVNK. In de nieuwe verordeningen wordt de zogenaamde regionale binding losgelaten. Dat wil zeggen dat iedereen in Nederland zich in deze regio kan laten inschrijven als woningzoekende. De druk op de regionale sociale woningsector wordt groter terwijl er geen zicht is op vergroting van het totaal aantal sociale huurwoningen door nieuwbouw. De woningen worden verdeeld op basis van de inschrijfduur in het regionale register. Per jaar komen er ongeveer tweeduizend woningen beschikbaar voor de ruim veertienduizend woningzoekenden. Vierhonderd van deze woningen wordt aan speciale categorieën toegewezen, zoals mensen met urgentie. Recent hebben de gemeenteraden de urgentie­criteria aangescherpt omdat teveel personen in aanmerking kwamen voor urgentie. De samenwerkende colleges van B&W in de regio Alkmaar stellen voor om maximaal 5% van de beschikbare woningen (ongeveer honderd per jaar) te verloten onder alle ingeschrevenen. De progressieve partijen vinden dit niet passen bij de grotere druk op de sociale woningsector en de aanscherping van de urgentiecriteria om de toeloop op woningen af te remmen. Verloting van een deel van de woningen, leidt tot langere wachttijden voor de overgebleven ingeschrevenen. Om deze redenen hebben de progressieve fracties, waaronder de PvdA Heiloo,  aangekondigd een gelijkluidend amendement te ondersteunen waarbij deze verloting als mogelijkheid wordt geschrapt. Dit is door de PvdA onlangs in de commissie OR  naar voren gebracht, waarbij alle partijen, behoudens de VVD, zich achter deze optie schaarden. Wethouder Opdam is aan zet.