22 januari 2016

PvdA dient Wob-verzoek in bij gemeente en provincie

De fractie van de PvdA heeft bij het college van de gemeente Heiloo en het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)ingediend. Beide verzoeken hebben betrekking op de financiële gegevens over de afslag A9. Bij de voorbereiding van de behandeling in de raadsvergadering van 7 december jl. heeft de fractie al een brief gestuurd aan de voorzitter van de raad om de stukken beschikbaar te stellen. Hieraan is geen gevolg gegeven.

De fractie heeft zich bij de raadsvergadering onder meer op het standpunt gesteld dat het onderwerp van de agenda afgehaald zou moeten worden omdat de gemeenteraad niet volledig door het college was geïnformeerd. Dit verzoek is door de meerderheid van de raad afgewezen. Omdat het hier gaat om een fors financieel bedrag heeft de fractie alsnog besloten een verzoek op grond van de Wob in te dienen.