Plan van aanpak bestrijding overlast Schiphol

Door Ko Hemminga op 8 november 2019

De PvdA Heiloo vraagt regelmatig aandacht voor de toenemende geluidshinder van vliegverkeer. In de raadsvergadering van maandag 11 november deden we dat opnieuw, door een motie in te dienen waarin we het college van VVD-CDA-Heiloo2000 oproepen nu eindelijk eens werk te maken van de overlast door vliegverkeer boven Heiloo. Helaas is deze motie verworpen.

‘Succes op korte termijn is niet te verwachten’, antwoordde het college ons in april jl. al  (antwoord op artikel 33-vragen 24 april 2019). Dat vinden we een merkwaardig standpunt: er is geen enkele reden om de vlieghinder en vervuiling van vliegtuigen te moeten accepteren. Steeds meer burgers klagen over de overlast van vliegverkeer. Onzes inziens is het een urgent probleem dat vraagt om een daadwerkelijke oplossing.

Ernstige slaapverstoring door vliegtuigen

De Gezondheidsmonitor GGD Hollands Noorden meldt dat bijna 76% van de bewoners in Heiloo geluidshinder door vliegverkeer ondervindt en dat ruim 35% deze hinder als ernstig ervaart. De GGD schat dat voor circa 4100 burgers in Heiloo, dit leidt tot ernstige slaapverstoring.

Wat wij willen

Schiphol moet volgens ons aantoonbaar de huidige hinder (geluid en vervuiling) verminderen voor bewoners van Heiloo maar ook voor bewoners uit de gehele regio gemeenten.

Het gaat om aanzienlijke hinder op twee gebieden:

  • vermindering van CO2-/ (ultra) fijnstof-/ stikstof uitstoot;
  • vermindering geluidshinder.

In de motie die we op 11 november indienen verzoeken we het college om uiterlijk voor het tweede kwartaal van 2020 met een (regionaal) plan van aanpak te komen voor de bestrijding van overlast door Schiphol.

Laag over Heiloo

Vliegtuigen komen vaak erg laag over Heiloo aanvliegen. Onbegrijpelijk laag als je bedenkt dat we hier 35 kilometer van Schiphol vandaan zitten. De minimale vlieghoogte boven Heiloo is 609 m, maar regelmatig wordt er lager gevlogen.

Dat leidt tot veel geluidsoverlast. bovendien heeft het zo laag aanvliegen boven het kwetsbare Natura 2000 gebied van het Noord-Hollands duinreservaat, extra milieubelasting tot gevolg.

Nu is het moment van actie

In de Luchtvaartnota 2020-2050 geeft de minister van Infra- structuur en Waterstaat aan na 2020 het aantal vluchten van en naar Schiphol te willen verhogen van 500.000 naar 540.000 per jaar. De bestuurlijke Agenda Vliegverkeer Schiphol 2019-2022 d.d. april 2019, is in juni door het CDA/VVD/Heiloo2000-college goedgekeurd. In de commissie en de raad is deze bestuurlijke agenda niet besproken. Op 10 september heeft het Ministerie van I&W de Notitie Reikwijdte en Detailniveau luchtruimherziening gepubliceerd als startpunt voor de inspraak plan Milieueffectrapportage. Nu deze besluitvorming voorligt met een impact voor vele jaren, is dit het momentum om voor Heiloo en de regio duidelijk te maken dat het vliegverkeer niet moet groeien maar juist moet krimpen!

Ko Hemminga

Ko Hemminga

Geboren in de Amsterdamse Jordaan en via Alkmaar, inmiddels al 33 jaar verknocht aan Heiloo. Getrouwd met Lily de Wit en 3 kinderen zien groeien en opbloeien in ons mooie dorp. Als oudste zoon van een rechercheur ‘Bureau Warmoesstraat’, liefdevol maar ook streng opgevoed met de kernwaarden: respectvol, rechtvaardigheid, eerlijk met elkaar omgaan en verbondenheid met

Meer over Ko Hemminga