Niet onze politieke keuzes…

Door Ko Hemminga op 4 november 2019

‘Voor de PvdA Heiloo is het niet acceptabel dat wél de gemeentelijke lasten (OZB) worden verhoogd met 8% per jaar en dat tegelijk kaalslag dreigt op de sport- en cultuurvoorzieningen, terwijl het voor de extra miljoenen voor de BUCH wél steeds lukt om de financiële ruimte bij te lappen.’

Maandagavond 4 november werd de begroting voor de gemeente Heiloo voor 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 behandeld. Hieronder vindt u de inbreng van de PvdA.

Wij behandelen vanavond de zesde begroting van het college van Heiloo2000, VVD en CDA en de trend van de politieke keuzes zijn herkenbaar.

De PvdA is kritisch op de politieke keuzes en ook niet overtuigd van de haalbaarheid van de begroting. De ervaring leert immers dat wanneer de definitieve jaarcijfers – na controle – door de accountant worden vastgesteld, het werkelijke resultaat iedere keer sterk afwijkt.

Zo werd de begroting van 2018 aan de raad gepresenteerd met een uitkomst van min 61.000 maar bij de eindafrekening bleek het een tekort van bijna € 1 miljoen te zijn.

Wij maken dit nu al jaren mee en je vraagt je af of er wat mankeert aan het gemeentelijk telraam!

Deze begroting en meerjarenraming tonen positieve structurele resultaten en in de doorrekeningen hoeft Heiloo de komende vier jaar geen extra leningen aan te trekken. We hopen het van harte.

Maar: de impact van de stikstofproblematiek, een bestemmingsplan afslag A9 dat is vernietigd, een vertraging in de aanbesteding en onzekerheid over het tempo van woningbouw in de Zandzoom, zijn serieuze risico’s, die als een donderwolk boven deze cijfers hangen.

Voor de BUCH-organisatie is ook geen geld voor tegenvallers gereserveerd. Een werkorganisatie waar ruim € 15 miljoen vanuit onze begroting naartoe gaat.

Ongemak over haalbaarheid begroting

We begrijpen het dilemma, maar het voelt ongemakkelijk om een begroting vast te stellen die is opgesteld op basis van het kader dat eind 2022 de A9 afslag daadwerkelijk in gebruik is genomen én dat alle geplande investeringen binnen de laatst vastgestelde budgetten blijven én zo gefinancierd kunnen worden vanuit de inkomsten van Zuiderloo, Zandzoom en de Boekelermeer in de komende vier jaar.

Pas vorige week donderdag, kwam een memo over de mogelijke gevolgen van het PAS dossier. Onze vraag is: in hoeverre zijn de aangegeven risicos in de cijfers verwerkt, zoals een mogelijke vertraging van twee jaar voor de afslag A9 en een eerste ontwikkelaar die inmiddels een voorbehoud maakt?

Ook is geen rekening gehouden met de risico’s van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) van het kabinet. De inschatting is dat gemeenten flink tekort gaan komen in het bijstandsbudget en vernemen graag de visie van het College op dit extra risico voor Heiloo.

Staat deze begroting nu niet al geheel op losse schroeven?

Het lijkt wel, of het College werkt met een Buienradar appwaar altijd mooi weer wordt voorspeld!

Politieke keuzes

Dit wat betreft de cijfers en aannames. Nu de politieke keuzes van dit college. Wij missen in alle eerlijkheid, een daadwerkelijke visie in deze begrotingsplannen. Waar willen wij over enkele jaren ‘Met Elkaar’ staan in Heiloo? Als we begin 2023 via de afslag A9, een nieuwbouwwijk met inmiddels 400 woningen in rijden, wat treffen we dan aan?

 • Zien we bij het Vennewater een tweede sporthal, waar de sportende jeugd in Heiloo terecht kan en niet meer naar Castricum, Limmen of Egmond hoeft uit te wijken?
 • Kunnen we gezellig winkelen in een vernieuwd winkelcentrum t Loo? 
 • Betalen de burgers zich inmiddels blauw omdat het college de OZB-lasten jaar in, jaar uit, laat stijgen, zoals volgend jaar met ruim driehonderd duizend euro?
 • Worden burgers nog vanuit de gemeentelijke werkorganisatie BUCH bediend of is die dan opgeheven omdat we er in 2021 noodgedwongen de stekker er uit moesten trekken?
 • Zijn we zo onverstandig geweest om woningen te laten ontwikkelen voor met name hogere inkomens en moeten startende jongeren en mensen met lage en middeninkomens inkomens het dorp uit, om woonruimte te vinden?
 • Hoe staan onze sport- en cultuurvoorzieningen er dan voor?

We weten het niet, want weliswaar is beloofd dat er een onderzoek naar een tweede sporthal komt, maar in de meerjarenraming is er geen geld opgenomen. Volgens de informatie van de betrokken verenigingen moet het mogelijk zijn om voor € 2 miljoen een tweede hal te realiseren.

Bij 40 jaar afschrijving is dat € 50.000 per jaar, vanaf het jaar van ingebruikname.

Waarom begroot dit college dat niet?

 • Voor alle sportaccommodaties in Heiloo, exclusief het Baafje, wordt jaarlijks ca 500.000 beschikbaar gesteld. Voor een gemeente met bijna 24.000 inwoners en bouwplannen voor nog eens 1.200 nieuwe woningen is dat veel te krap bemeten en zal ieder verzoek om vervanging, modernisering of uitbreiding blijven vastlopen op de financiën. Deze begroting en meerjarenraming bieden de ruimte voor een tweede hal, die is ook hard nodig: neem deze investering dan ook mee.
 • Er is géén adequaat gemeentelijk vastgoedplan met betrekking tot de sport- en cultuurvoorzieningen en de impact van de enorme opgave in verduurzaming.
 • De woonvisie van het college spreekt van bouwen naar behoefte, maar wanneer er 15 sociale huurwoningen op het Noordergeest-terrein worden opgeleverd moet Kennemer Wonen bijna dranghekken plaatsen om alle belangstelling in goede banen te leiden. Wij roepen dit college wederom op, te bouwen naar de behoeften van de inwoners en niet naar de behoeften van projectontwikkelaars.
 • Het college indexeert het subsidieplafond met 1,5%. Dat is feitelijk weer een bezuiniging op onze voorzieningen, omdat de cao-afspraken over de lonen aanzienlijk hoger zijn. De cao-lonen bij het sociaal werk worden met ruim 3% in 2020 verhoogd. Dit zal verdere kaalslag tot gevolg hebben. De motie over Directe Subsidies van 22 juni 2015, wordt aan de laars gelapt waardoor diverse verenigingen zoals de Rurik Heiloo, Tintoretto en de Hobbyfarm in zwaar weer komen.
 • De zorgen over de BUCH-werkorganisatie blijven onverminderd groot:
  1. We geven jaarlijks meer uit aan de werkorganisatie dan begroot is bij de opzet en nu al kost het meer dan toen we nog niet waren samengegaan.
  2. De externe accountant heeft klip en klaar vastgesteld dat ondanks het extra geld, de processen nog altijd niet op orde zijn.
  3. Het bestuur gaat een nieuwe algemeen directeur aanstellen om de BUCH-organisatie in goede banen te leiden, maar de evaluatie volgend jaar van de BUCH-organisatie zal de echte lakmoesproef zijn. De dienstverleningsovereenkomst BUCH-Heiloo 2020-2022 is nog steeds niet aan de raad voorgelegd en we kennen dus de risicos niet.
  4. Voor de PvdA Heiloo is het niet acceptabel dat wél de gemeentelijke lasten (OZB) worden verhoogd met 8% per jaar en dat kaalslag dreigt op de sport- en cultuurvoorzieningen, maar voor de extra miljoenen voor de BUCH, het steeds wél lukt om de financiële ruimte bij te lappen.  

Niet alleen woorden, ook daden zijn nodig!

Waar de PvdA het over wil hebben, zijn concrete acties en wat we doen voor de inwoners, niet alleen woorden en goede voornemens.

Daarom dient de PvdA de volgende voorstellen in op deze begroting en meerjarenraming:

 1. De motie om het OZB-tarief 2020 niet met 1,5% te indexeren:                                                   door de stijging van de Woz-waarden moeten onze inwoners volgend jaar gemiddeld al 7% hogere OZB-lasten betalen. Dit college legt daar nog eens 1,5% stijging van het tarief bovenop. Dat is onnodig en een verkeerde politieke keuze. Het OZB-tarief kan ongewijzigd blijven nu de stijging van de WOZ-waarden van de woningen al ver boven het inflatiepercentage van 1,5% uitgaat. Het scheelt de gemeente ongeveer € 65.000 aan OZB-inkomsten en daarvoor is voldoende financiële ruimte.
 2. Het amendement om de Investering 2e sporthal op te nemen in de begroting door voor 2021–2022 een verwachte investering te begroten met een stelpost van € 2 miljoen (met een verwachte ingebruikname in 2023), met de toezegging dat in 2020 het investeringsbudget wordt aangepast op basis van de doorrekening c.q. aanbesteding.
 3. De motie voor de Ontwikkeling van een meerjarig, gemeentelijk vastgoedplan.Dit plan met als doel een heldere visie te bepalen m.b.t. de sport- en cultuurvoorzieningen en op basis van een brede dialoog met de verenigingen en instellingen. Dit voor een periode van ca. tien jaar inclusief de verduurzaming en modernisering van bestaande accommodaties.

De PvdA verwacht dan ook meer van dit college: een echte visie op de risico’s en meer lange termijn beleid. Inclusief een financieel beleid, dat getuigt van rentmeesterschap en dat de rekening niet doorschuift naar een volgend College.

Ko Hemminga

Ko Hemminga

Geboren in de Amsterdamse Jordaan en via Alkmaar, inmiddels al 33 jaar verknocht aan Heiloo. Getrouwd met Lily de Wit en 3 kinderen zien groeien en opbloeien in ons mooie dorp. Als oudste zoon van een rechercheur ‘Bureau Warmoesstraat’, liefdevol maar ook streng opgevoed met de kernwaarden: respectvol, rechtvaardigheid, eerlijk met elkaar omgaan en verbondenheid met

Meer over Ko Hemminga