Door Ko Hemminga op 11 juni 2014

In Heiloo is de zorg een zorg

De fractie van de PvdA heeft op 29 mei, 13 schriftelijke vragen aan het College gesteld over de stand bij de invoering van Zorg en Welzijn.

Per 2015 is de gemeente integraal verantwoordelijk voor ondersteuning aan de burgers op de gebieden zelfredzaamheid, beschermd wonen en opvang, participatie, mantelzorg en cliënten.

Ook de jeugdzorg en de openbare geestelijke gezondheidszorg worden taken van de gemeente.

Wat niet helpt is dat het coalitieakkoord van H2000, VVD en CDA, Samen krachtig, uitermate vaag is en weinig houvast geeft.

 Kern is of de burgers van Heiloo adequate zorg gaan ontvangen en of er geen slachtoffers vallen doordat zaken niet goed op de rit zijn.

 In de commissie bestuurlijke zaken op 10 juni bleek, dat wethouder Dellemijn (verantwoordelijk voor de gemeentelijke financiën), geen beeld heeft van de financiële impact van de overdracht van taken! Zijn suggestie was zelfs om de behandeling van de kaderbrief 2015 in de raad van juni naar september te verschuiven.

 Echter taken voor de zorg van ouderen, Jeugdwet, GGZ en de participatiewet zijn maatgevend voor het welzijn in Heiloo.

 Het is nu echt zaak de handen uit de mouwen steken. De overdracht van taken is veel meer dan geld maar raakt de mensen met een zorgvraag direct. Het sociale domein mag niet uitmonden in een sociaal ravijn.

Zie de vragen: Schriftelijke vragen ex artikel 39 over decentralisaties

Ko Hemminga.

Ko Hemminga

Ko Hemminga

Geboren in de Amsterdamse Jordaan en via Alkmaar, inmiddels al 33 jaar verknocht aan Heiloo. Getrouwd met Lily de Wit en 3 kinderen zien groeien en opbloeien in ons mooie dorp. Als oudste zoon van een rechercheur ‘Bureau Warmoesstraat’, liefdevol maar ook streng opgevoed met de kernwaarden: respectvol, rechtvaardigheid, eerlijk met elkaar omgaan en verbondenheid met

Meer over Ko Hemminga