Een tekort van negen ton

Door Ko Hemminga op 24 juni 2019

Bij de gemeenteraadsvergadering van 24 juni 2019 lagen de jaarstukken 2018 ter bespreking voor. Taaie kost. Maar zeker niet onbelangrijk. Hieronder de inbreng van PvdA-fractievoorzitter Ko Hemminga.

 

Voorzitter,

Heiloo: dit jaar een minnetje, komende jaren een plus. Dit was het bericht waarmee het College de cijfers vorig jaar, met trots, aan de pers presenteerde. Wanneer je nu de jaarcijfers bekijkt, is er een volstrekt ander beeld van de werkelijkheid.

Eind 2018 werd uitgegaan van een relatief klein tekort van € 61.000. In de goedgekeurde eindcijfers 2018 blijkt – binnen 5 maanden – het werkelijke tekort € 868.000 negatiever uit te komen.

Het komen tot de jaarrekening 2018, geeft de PvdA het beeld van het College in een de rollercoaster in de Efteling,  waar ‘met geknepen billen’ een steile baan naar beneden is afgelegd.

Bij het lezen van tussentijdse managementletter d.d. 8 januari van de accountant, moet de schrik,  er goed in hebben gezeten. Teleurstellend is het gebrek aan openheid vanuit het College hierover.

De auditcommissie, hét orgaan van de raad als het de gemeentelijke financiën gaat, is niet hierover geïnformeerd door de wethouder Dellemijn. De auditcommissie is zelfs de afgelopen periode twee keer komen te vervallen omdat er niets te bespreken was..

Vrijdag is de managementletter van 8 januari, op mijn verzoek donderdag in de auditcommissie, met de raad gedeeld. Schrijnend maakt het, dat inmiddels helder is, dat de portefeuillehouder in Castricum begin dit jaar deze stukken wel gedeeld heeft met de Raad.

Het lijkt erop dat in Heiloo belangrijke informatie, blijkbaar onder de pet wordt gehouden.

De algemene reserves zijn opgepimpt met het “vrijvallen” van de verliesvoorziening Boekelermeer. Maar moet in de praktijk nog wel bewezen dat dit ook daadwerkelijk wordt verdiend of dat de gemeente zich rijk rekent.

 

De onttrekking van 800.000 uit de reserve van de bibliotheek en de toevoeging 425.000 euro de geluidwal Oost in de algemene reserve,  is make-up waarbij ons inziens het College de problemen naar de toekomst verschuift, met alle gevolgen van dien.

 

Daarbij komt dat -ondanks de stevige aandrang van de accountant- , de strategische gronden voor zover nog niet in exploitatie genomen binnen Zandzoom,  nog steeds niet op daadwerkelijke waarde zijn getaxeerd en dit mogelijk tot een afwaardering gaat leiden.

Van het College daarom ook  graag de harde garantie dat dit uiterlijk voor Q4 is afgerond, en de uitkomst wel direct naar de raad gaat. Dit om inzicht in mogelijke afboeking te hebben.

Dit geldt over voor mogelijke tegenvallers in de twee grote projecten. De afslag A9 waar veel extra onzekerheid is door de PAS-wetgeving met betrekking tot extra de stikstofuitstoot en waarbij  het niet onmogelijk is dat het gehele project sneuvelt. Ook is er eventueel extra meerwerk spoorwegonderdoorgang Vennewatersweg, dat geheel voor risico van Heiloo wordt gerealiseerd.

De PvdA heeft grote moeite met de gemakzucht waarmee dit College reageert op een verlies van bijna 1 miljoen aan gemeenschapsgeld. De ‘getrapte verantwoordelijkheid’ naar de BUCH impliceert niet dat het DB met schone handen staat. Het is de taak om voor adequaat management te  zorgen.

Het college is naar de raad en burgers hiervoor primair verantwoordelijk. Vandaag, is het exact vier jaar geleden, dat door de raden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, met de tegenstem van de PvdA Heiloo, het besluit tot de ambtelijke werkorganisatie BUCH is genomen. Met inmiddels een extra investering van 4 miljoen aan ICT en een verbeterplan van 1,6 miljoen,  is het nog steeds niet op orde in de BUCH werkorganisatie.

Dat in de jaarcijfers, een dotatie dubieuze debiteuren is opgenomen, waar feitelijk staat, dat € 666.000, ergo bijna 70 % op een uitstaand debiteurensaldo van €968.000, dubieus is, geeft klip en klaar aan dat het financieel volstrekt niet op orde is.

De accountant geeft helder aan, dat de BUCH werkorganisatie niet in control is. Bij de risicobeheersing komt wanneer het verder mis gaat, dit opnieuw voor rekening van de BUCH gemeenten. Daarbij is ook  bijv. het verlofstuwmeer met een omvang van 2 miljoen euro,  een aanzienlijk risico omdat de uitbetaling in 2022 verjaard.

Hoe kijkt het College hierna en de toekomst ontwikkeling van de BUCH? Wordt er wel gehandeld naar hetgeen in de 2 aangenomen moties op 24 juni 2015, is vastgelegd?

Het voorstel om € 929.000 in mindering op de algemene reserve te brengen met een huidige leningenportefeuille van ca. € 53 miljoen, ziet de PvdA als potverteren.  (algemene reserve is eind 2018 € 10,6 miljoen) De vraag is in hoeverre, ook gezien de risico’s bijv.  in de grote projecten, dit verantwoord is.

 

 

Ko Hemminga

Ko Hemminga

Geboren in de Amsterdamse Jordaan en via Alkmaar, inmiddels al 33 jaar verknocht aan Heiloo. Getrouwd met Lily de Wit en 3 kinderen zien groeien en opbloeien in ons mooie dorp. Als oudste zoon van een rechercheur ‘Bureau Warmoesstraat’, liefdevol maar ook streng opgevoed met de kernwaarden: respectvol, rechtvaardigheid, eerlijk met elkaar omgaan en verbondenheid met

Meer over Ko Hemminga