13 juli 2015

Algemene beschouwingen programmabegroting 2016

Om het toch nog een beetje vrolijk te houden, begin ik met een kwinkslag: twee wethouders financiën komen na een urenlang en diepgaand gesprek, tot de conclusie dat er in hun vakgebied er feitelijk maar 2 soorten wethouders zijn te onderkennen: wethouders die kunnen rekenen en wethouders die dat niet kunnen.. In deze lijn geeft de kaderbrief opgesteld door het college van H2000, VVD en CDA, de PvdA zorgen. De impact van de economische crisis heeft ook Heiloo geraakt en ondanks onze mooie 18e plaats, in de Elsevier ranking van beste gemeenten om in te wonen, houden wij maar net het financiële hoofd boven water. Met het huidige beleid is er geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat alles weer snel beter wordt. Zorgelijk is de lijn van het College waarin juridische procedures met partijen hebben aangetoond dat de communicatie zwak uitgedrukt, niet het sterkste punt is. Het beeld ontstaat dat het Collegebeleid alleen “uit de rekenmachine” komt zonder er adequaat naar de gevolgen van de bezuinigingen wordt gekeken met als voorbeeld de keiharde sanering op de subsidies van de bibliotheek en de muziekschool. In de kadernota valt op dat er veel “financiële witte vlekken op de kaart” staan. Voor de bezuinigingen op taken van personeel en organisatie moet nog ruim € 243.000 worden gevonden maar tegelijkertijd is met steun van de coalitiepartijen en D66 op 24 juni groen licht gegeven voor gemeenschappelijke regeling werkorganisatie BUCH. Dat de PvdA hiermee niet heeft ingestemd is, -hoewel wij in essentie een voorstander zijn van een verregaande samenwerking-, heeft dit alles te maken met de financiële risico’s. In het kader van goed rekenen voordat je begint, zijn er 2 belangrijke aspecten bij de implementatie niet adequaat in beeld gebracht. Ik noem deze nog een keer.

·         De kosten van de ICT worden pas in het najaar helder en de ervaring bij de overheid is dat er geen best “track record” is zowel op kwaliteit als kostenbeheersing.

·         De mogelijke financiële gevolgen van de baangarantie aan alle ruim 800 ambtenaren tot 2021. De PvdA heeft haar zorg dat de voorgespiegelde besparing van € 5,3 miljoen per jaar, omgerekend voor Heiloo circa € 1 miljoen, flink lager of wellicht negatief kan uitvallen.

 Sociaal domein

2015 was een overgangsjaar en wat dat betreft wordt 2016 het jaar van de waarheid hoe het College omgaat met de uitwerking. Het artikel met fractiegenoot Gree Ris afgelopen zaterdag in het Noordhollands Dagblad, maakt helder welke knelpunten er ontstaan, nu het beleid alleen “uit de rekenmachine komt”. De fractie van de PvdA maakt daarom zich grote zorgen over de invoering van de 3 decentralisaties. De gemeente kiest naar onze mening niet voor een mensgerichte- maar een financieel gerichte benadering. Voor de PvdA is de kern een uitgebalanceerde benadering en voorkomen dat het sociaal domein in Heiloo veranderd tot een sociaal drama, voor sommige kwetsbare burgers. Wij hebben hierover de volgende vragen:

  • De inkomsten voor het sociaal domein zijn bekend. Wanneer komt er inzicht in de uitgaven (uitvoeringskosten, inkoop e.d.).
  • Hoe kan de gemeenteraad zijn budgetrecht in deze uitoefenen?
  • Welke garanties geeft het College dat er geen schrijnende gevallen gaan ontstaan ?

Sportaccommodaties

In de raad van 22 juni werd opnieuw glashelder dat de communicatie een fors probleem is. Het afwijzen van ons amendement om in werkgroepverband met alle betrokken aan tafel te gaan, werd in de verhouding coalitie tegen en PvdA, D66 en NCPN voor, afgewezen. Dit terwijl uit het betoog van de insprekers in de raad en eerder in de commissie toch een heel ander beeld ontstond. Het nu ingezette beleid om marktconforme huurprijzen in te voeren zonder dat duidelijk is welke subsidies hiertegen over staan, kan wat de PvdA echt niet. Het kan immers betekenen dat de contributies voor de ca. 3000 leden fors omhoog moeten, met alle gevolgen van dien.

 ONS.

Een week voor de verkiezingen in 2014 heeft de toenmalige en huidige wethouder Dellemijn de Overeenkomst Nieuwe Strandwal 2014 afgekort ONS, getekend. Dit is een collegebevoegdheid en de raad heeft hierin geen zeggenschap in gehad. Los van de afgesproken verdeling tussen de gemeenten heeft de Provincie Noord-Holland vastgelegd dat haar bijdrage in de overeenkomst is gemaximaliseerd tot een investering van € 33 mln. Echter in de laatste gegevens van de provincie wordt inmiddels al uitgegaan € 35 mln. In de ONS staat dat bij budgetoverschrijdingen partijen met elkaar in overleg gaan. De verdeling tussen Alkmaar, Heiloo en Castricum is zo, dat Heiloo bijna 41 % bijdraagt Uitgaande van een tekort van € 2 miljoen hangt de gemeente Heiloo zo voor ruim € 800.000 extra “aan de pan” . Graag vernemen wij de reactie van de wethouder hierop of dit correct is?

BUCH.

De PvdA is zoals eerder opgemerkt, niet overtuigd dat het financieel uitpakt, zoals is voorgespiegeld. Kern is dat de ambtelijke fusie leidt tot substantiële meerwaarde voor de burgers Dit door betere dienstverlening en flink lagere kosten. Juist in een situatie waarin wij trots zijn op onze mondige burgers moet een ambtelijke organisatie hierop goed toegerust en moeten ICT risico’s en bijv. belastingrisico’s, niet onderbelicht zijn. De invoering van “Het nieuwe werken”, zoals in de BUCH plannen is opgenomen, kan weleens “window dressing” zijn. Dit gaat pas echt werken, wanneer de ambtenaren in staat deze “nieuwe vaardigheden” te adopteren. Door het besluit alle ambtenaren een baangarantie tot 4 jaar na de ingaan van de fusie te garanderen, neemt men het risico dat dit tot fors extra kosten zal gaan leiden.

Tot slot

In de aanvang van deze beschouwing heb ik gesproken over het beleid “uit de rekenmachine” zonder dat voldoende met de impact van de besluitvorming wordt meegenomen. Of dit nu op het sociaal domein, de forse bezuinigingen bij de bibliotheek en de muziekschool of de wijze waarop met de buitensportaccommodaties wordt omgegaan. De korte termijn regeert en de coalitie bestaande uit H2000, VVD en CDA houden zich krampachtig en met geknepen billen aan elkaar vast. Teveel worden besluiten genomen in de stemverhouding van 12/7. De PvdA hoopt dat met de invulling van de begroting voor 2016 er een andere en betere koers wordt gevaren en er een echt open dialoog gaat ontstaan. Het collegeprogramma “ Samen Krachtig Verder”, kan wat de PvdA betreft, beter worden aangepast in “Samen Krampachtig Verder”.